Privacybeleid

Uitgave van september 2021

De vennootschap KARIBAN France is een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Toulouse onder nummer 421 346 461, met maatschappelijke zetel in Villeneuve-lès-Bouloc (31620) (hierna ‘de Vennootschap’ genoemd) en maakt deel uit van het Economisch samenwerkingsverband Tex Groupement, gevestigd te 10 avenue du Girou, Villeneuve-lès-Bouloc (31620) en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Toulouse onder nummer 752 032 888 (hierna ‘de Groep’ genoemd).

De Vennootschap en de Groep (hierna ‘wij’ of ‘ons’ genoemd) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor bepaalde verwerkingen die in dit Privacybeleid (hierna het ‘Beleid’) worden genoemd.

Ons bewust van het belang om de persoonlijke levenssfeer en de individuele vrijheden, te beschermen, verbinden wij ons ertoe dit te doen met inachtneming van het toepasselijke recht en met name de EU Verordening nr.2016/679 van 27 april 2016 (hierna "de Verordening" genoemd) en de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden.

Het Beleid wil u met name informeren over de principes volgens dewelke de Vennootschap uw persoonsgegevens verwerkt vanaf haar website en haar sociale media in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Verordening en/of als gezamenlijke verantwoordelijke met de Groep, en over de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

01- Modaliteiten voor de verwerking van persoonsgegevens

1.1. Categorieën van persoonsgegevens

In het kader van onze relatie zien de Vennootschap en de Groep zich genoodzaakt individueel of gezamenlijk gegevens te verwerken waarmee u kan worden geïdentificeerd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.

Meer bepaald moet de Vennootschap de volgende categorieën gegevens verwerken:


 • Identificatiegegevens: naam, voornaam;
 • Beroepsgegevens: bedrijfsnaam, zakelijk postadres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Alle informatie op naam die voorkomt op de documenten die verband houden met de toegepaste verwerkingen;
 • Inloggegevens: IP-adres, gegevens betreffende uw account op onze website;
 • Gegevens van sociale media.

1.2. Doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking

De persoonsgegevens die op onze website worden verzameld, worden enkel gebruikt voor de hierna beschreven doeleinden op basis van de eraan verbonden rechtsgrond:

Doeleinden van de verwerking

Verantwoordelijkheid

Rechtsgrond

Beantwoorden van vragen van onze klanten en prospectsGezamenlijke verwerking door de Vennootschap en de GroepToestemming of uitvoering van precontractuele maatregelen naargelang het geval. In dit laatste geval kunnen we het contract niet afsluiten zonder de gevraagde gegevens.
Versturen van commerciële aanbiedingen van Kariban en zijn handelspartnersGezamenlijke verwerking door de Vennootschap en de GroepToestemming of ons rechtmatig belang om te communiceren over onze producten naargelang het geval.
Uitvoeren van tevredenheids- en kwaliteitsenquête(s) over de gekochte productenGezamenlijke verwerking door de Vennootschap en de GroepToestemming of ons rechtmatig belang om de kwaliteit van de dienst te verbeteren naargelang het geval.
Beheer van de communicatie en informatieverzoeken op sociale mediaGezamenlijke verwerking door de Vennootschap, de Groep en de sociale media (LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook)Legitimate interest in commRechtmatig belang om over het merk te communiceren en vragen om informatie te behandelenunicating about the brand and dealing with enquiries.

02 - Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die we verzamelen, worden verwerkt voor een periode die niet langer duurt dan nodig is voor de doeleinden die worden nagestreefd, rekening houdend met de toepasselijke verjaringstermijnen en het evenredigheidsbeginsel.

03 - Ontvangers van de gegevens

De ontvangers van de persoonsgegevens zijn (strikt volgens de nagestreefde doeleinden):

 • de interne diensten van de Groep en de Vennootschap, waaronder met name het management, boekhouding, IT, marketing, invoer en de technische dienst, inkoop en sales;
 • de andere vennootschappen van de Groep;
 • onze IT-dienstverleners;
 • onze marketingdienstverleners.

De verzamelde gegevens kunnen het voorwerp zijn van een doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Unie, nemen we systematisch alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de ontvangers een passend beschermingsniveau garanderen dat aan de nationale en Europese regelgeving voldoet, met name door het gebruik van standaardcontractbepalingen en de toepassing van technische, organisatorische en juridische maatregelen om die doorgiften beter te omkaderen.

 

04 - Beveiligingsmaatregelen

Wij waken over de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. In overeenstemming met artikel 32 van de Verordening streven wij ernaar passende technische, logische en organisatorische maatregelen te treffen om het beveiligingsniveau te waarborgen dat het best is afgestemd op de risico's die de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengt. Wij zetten ook middelen in om, in de mate van het mogelijke, elk verlies, accidentele vernietiging, wijziging en ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

05 - Voorwaarden voor de uitoefening van rechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens in te zien en te verbeteren (recht van inzage en rectificatie);
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om rechtmatige redenen (recht van bezwaar);
 • Binnen de voorziene grenzen, te vragen dat de verwerking van de u betreffende gegevens wordt beperkt of dat uw persoonsgegevens worden verwijderd (recht op beperking van de verwerking en recht op verwijdering);
 • Om te vragen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (in Frankrijk de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)), over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

06 - Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben het bedrijf EDOS SAS aangewezen als functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

U kunt contact opnemen met onze DPO op het volgende adres voor vragen over dit beleid of voor elk verzoek met betrekking tot de verwerking van uw gegevens [email protected].

OF

Kariban – A l’attention du délégué à la protection des données

10 Avenue du Girou

BP32168 Villeneuve les Bouloc

31621 Eurocentre Cedex